Kontakt i pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji na temat naszych usług, skontaktuj się z nami o dowolnej porze. Nasze Centrum Obsługi Klienta jest czynne całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Zadzwoń na podany poniżej numer lub wyślij wiadomość, a oddzwonimy w wybranych przez Ciebie godzinach kontaktu.

801 501 601
Dla telefonów komórkowych:
86 216 11 04
Koszt połączenia zgodny z cennikiem Twojego operatora.
 1. Administratorem danych jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02231 Warszawa (dalej, również jako Spółka).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@itcard.pl.
 3. Dane osobowe, przesyłane do Administratora w formularzu bądź przekazywane podczas rozmowy telefonicznej, mogą być przetwarzane w celu:
  1. 1) komunikacji i udzielenia informacji, których dotyczy przekazywany formularz lub nawiązane połączenie telefoniczne – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji w związku z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą;
  2. 2) realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu usług i produktów administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym za uprzednio wyrażoną, odrębną, dobrowolną zgodą poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (email, sms) lub realizację marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego osoby, której dane dotyczą;
  3. 3) archiwizacyjnym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na potrzebie udokumentowania relacji Użytkownika ze Spółką;
  4. 4) w przypadku chęci nawiązania współpracy z ITCARD S.A. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy osoba, której dane dotyczą będzie stroną umowy albo art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy osoba, której dane dotyczą jest osobą reprezentującą/działającą w imieniu strony zawierającej umowę z ITCARD S.A.;
  5. 5) w celu realizacji marketingu podmiotów z grupy ITCARD, w zakresie i na zasadach określonych w oświadczeniu zawierającym zgodę osoby, które dane dotyczą – na podstawie uprzednio wyrażonej, odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Działania na danych osobowych wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora będą realizowane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego - wobec przetwarzania danych dotyczących wnoszącego, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo do czasu zrealizowania celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw  wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 3. Przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia  umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji lub czynności  zmierzających do zawarcia umowy. Jeśli umowa zostanie zawarta a  przetwarzanie danych będzie niezbędne do wykonania umowy dane będą  przetwarzane przez czas potrzebny do jej wykonania.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi dla Administratora są cele, o których mowa w ustępie 3 pkt 1-4 powyżej.
 5. Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z korzystaniem przez ITCARD S.A. z usług wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych wykonywanych przez podmioty wspierające świadczenie usług przez ITCARD S.A. W takiej sytuacji transfer danych poza EOG będzie realizowany w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, w tym stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym je a mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa można uzyskać od Spółki pisząc na adres: iod@itcard.pl.
 7. Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej, w tym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy, jak również osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom.
 8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji zainicjowanego kontaktu.

Planet Cash to sieć blisko Ciebie!


ITCARD S.A.
ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa

NIP: 525-252-32-89, REGON: 145907986
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000640662 Kapitał zakładowy: 46.076.125,25 zł opłacony w całości

Kontakt dla mediów

pr@itcard.pl