Polityka prywatności


ITCARD S.A. (dalej ITCARD) informuje, że dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z serwisu internetowego ITCARD. Tym samym przekazuje ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez ITCARD informacji o użytkownikach serwisu internetowego planetcash.pl. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego jest ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zwany dalej Administratorem. Dane pozyskiwane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, rozpatrzenia reklamacji, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów (tzw. marketing bezpośredni). Przetwarzanie danych obejmuje kategorie danych osobowych: dane kontaktowe przekazane w związku ze złożonym zapytaniem, dane ujawniane podczas rozmów, szczególnie rejestrowanych w celach bezpieczeństwa lub celach dowodowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi.


Posiadają Państwo prawo wglądu do danych osobowych, prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.


Odbiorcami udostępnionych danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym informatyczne, pocztowe lub kurierskie, inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji celów związanych z uzasadnionym interesem Administratora, w tym podmioty, którym powierzył w drodze umowy przetwarzanie danych osobowych.


W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Administrator może przekazywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Administrator będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Zgody te mogą być cofnięte w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@itcard.pl.


Wszelkie materiały, informacje, dane, w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w portalu są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody.


Korzystanie z serwisu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją zasad przyjętej Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.


© Copyright ITCARD S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.